Kurberadung un Rookerentwöhnung

Jedein hett dat Recht up en Kur, sei möt blot beandragt un de Bedarf begründ't warden. Dit is en Helpstellung för de Beandragung jeglicher Oort von Kuren, as Mudder-un-Kind-Kur, Vadder-Kind-, Familien- un Enzelkuren.

Rooken is hohget Gesundheitsrisiko un düer.
In Enzel- un Gruppensittungen stah ick Sei in ehr Vörhaben bi, dat Rooken uptogäben.

hochdeutsch »